Regulamin sklepu internetowego Prêt à Santé firmy ERPharm Rafał Hechmann („Regulamin”)

Regulamin sklepu internetowego  firmy ERPharm Rafał Hechmann, który znajduje się na stronie www.pretasante.pl określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego firmy ERPharm Rafał Hechmann.

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Złożenie przez Klienta zamówienia na towar za pośrednictwem sklepu internetowego Prêt à Santé jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz zobowiązaniem Klienta do przestrzegania jego postanowień.

1.2. Sklep internetowy Prêt à Santé (zwany dalej: SKLEPEM) jest prowadzony przez ERPharm Rafał Hechmann działająca pod adresem: ul. Uniwersytecka 25 lok. 153, 40-007 Katowice, NIP: 6491986389

1.3. SKLEP działający pod adresem internetowym www.pretasante.pl służy do dokonywania zakupów towarów, znajdujących się w ofercie PRÊT À SANTÉ za pośrednictwem sieci Internet.

1.4. Do składania zamówień oraz dokonywania zakupów w SKLEPIE uprawnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.

1.5. Oferta SKLEPU obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

1.6. Podstawowym warunkiem realizacji każdego zamówienia złożonego przez Klienta jest prawidłowe przejście przez poszczególne fazy składania zamówienia jak: wybór towaru, przekazanie danych adresowych, wybór sposobu płatności i dostawy, oraz potwierdzenie zamówienia.

1.7. Wszystkie ceny podawane są w PLN i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena towaru nie uwzględnia kosztów dostawy, z zastrzeżeniem postanowień pkt 6.2. Regulaminu.

1.8. Wszystkie pliki, teksty, zdjęcia lub elementy graficzne znajdujące się na stronie www.pretasante.pl (zwane dalej: „Materiałem”) są chronione prawami autorskimi i nie mogą być wykorzystywane przez Klienta w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej zgody SKLEPU. W szczególności Klient nie jest uprawniony do: (a) kopiowania lub powielania Materiału w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, (b) tworzenie prac pochodnych lub podobnych na bazie Materiału, (c) rozpowszechniania i/lub rozprowadzanie Materiału, (d) publicznego prezentowania Materiału, (e) wykorzystywania Materiału w działalności gospodarczej, w tym do świadczenia wszelkiego rodzaju usług lub dla celów dostawy towarów.

 

2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

2.1. Zamówienia mogą składać wyłącznie Klienci, którzy zrejestrują się w SKLEPIE lub w przypadku jednorazowego zakupu Klient ma prawo dokonać zakupu bez rejestracji. Klient ma zawsze prawo do wyrejestrowania się ze SKLEPU.

2.2. Klient po złożeniu zamówienia zostanie poinformowany o jego przyjęciu za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.

2.3. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez ERPharm Rafał Hechmann dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Klientem a ERPharm Rafał Hechmann .

2.4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 15-tej, w soboty, w niedzielę oraz święta będą rozpatrywane w najbliższym dniu roboczym.

2.5. ERPharm Rafał Hechmann zastrzega sobie prawo do tego, że informacja o stanach magazynowych może odbiegać od rzeczywistości.

 

3. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

3.1. Realizacją zamówień zajmuje się Dział Sprzedaży ERPharm Rafał Hechmann, zlokalizowany w Katowicach, przy ul. Uniwersyteckiej 25 lok. 153 40-007 Katowice.

3.2. Klient otrzymuje za pośrednictwem poczty e-mail informacje po kolejnych zmianach statusu zamówienia. Kolejne etapy zamówienia:

- oczekuje na potwierdzenie 

- przygotowanie w toku (przekazane do pracowni w celu skompletowania zamówienia)

- odzież gotowa do wysyłki ( towar odszyty i gotowy do nadania kurierowi )

3.3. Zamówione towary na stronie www.pretasante.pl ERPharm Rafał Hechmann dostarcza do Klienta za pośrednictwem kuriera lub innych firm spedycyjnych zgodnie z danymi zawartymi na potwierdzonym zamówieniu.

3.4. Jeżeli w celu realizacji zamówienia, istniała będzie konieczność uzyskania dodatkowych informacji przez ERPharm Rafał Hechmann, wówczas ERPharm Rafał Hechmann zastrzega sobie prawo telefonicznego kontaktu z Klientem na numer, który został podany w trakcie składania zamówienia. Numer ten może także posłużyć kurierowi do kontaktu z Klientem w przypadku trudności w dostarczeniu przesyłki z towarem.

3.5. W przypadku braku wszystkich zamówionych towarów, na wniosek lub za zgodą Klienta możliwa jest częściowa realizacja zamówienia. W takim przypadku koszty przesyłki liczone są za każdą przesyłkę zgodnie z pkt 6 niniejszego Regulaminu. Jeżeli zaistnieje taka sytuacja ERPharm Rafał Hechmann może kontaktować się z Klientem telefonicznie lub na adres e-mail w celu zaproponowania zamiennika brakującego towaru.

3.6. W przypadku niezgodności dostarczonego towaru ze złożonym zamówieniem, Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym ERPharm Rafał Hechmann .

3.7. Klient ma prawo do modyfikacji zamówienia składanego w sklepie on line do momentu, gdy towar nie został jeszcze przesłany do realizacji ( status- przygotowanie w toku ) przez ERPharm Rafał Hechmann. W tym celu należy skontaktować się telefonicznie z Działem Sprzedaży ERPharm Rafał Hechmann oraz przedstawić dane, które mają ulec zmianie. Po ich potwierdzeniu Klient może dokonać zmiany zamówienia. Od chwili przyjęcia zamówienia do realizacji przez ERPharm Rafał Hechmann , Klient nie może modyfikować zamówienia ( nie dotyczy zmian danych adresowych czy zmiany sposobu dostawy)

 

4. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

4.1. Zamówienie Klienta zostanie potwierdzone i przyjęte do realizacji ( status przygotowanie w toku ) przez ERPharm Rafał Hechmann niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, zamiast jego potwierdzenia, ERPharm Rafał Hechmann niezwłocznie, nie później jednak w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia zawiadomi Klienta o braku możliwości jego realizacji.

4.2. Jeżeli zamówione towary znajdują się na magazynie ERPharm Rafał Hechmann , wówczas są one wysyłane do Klienta w terminie od 1 do 5 dni roboczych, licząc od potwierdzenia zamówienia przez ERPharm Rafał Hechmann .

W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie, towar wysyłany jest w ciągu 30 dni roboczych, licząc od dnia potwierdzenia zamówienia ( status przygotowanie w toku ) przez ERPharm Rafał Hechmann.

Jeśli zamówiony towar nie zostanie wysłany do klienta w ciągu 30 dni roboczych. Klient zostanie poinformowany mailem o powodzie opóźnienia i zostanie przekazana dla klienta rabat w wysokości 30% na kolejne zakupu w sklepie Prêt à Santé.

4.3. Zamówienie wysyłane jest po skompletowaniu całości zamówionego towaru.

4.4. Zamówienie może być realizowane w częściach wyłącznie na prośbę Klienta, ERPharm Rafał Hechmann zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówień z przyczyn losowych, niezależnych od ERPharm Rafał Hechmann.

4.5. ERPharm Rafał Hechmann zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od ERPharm Rafał Hechmann .

 

5. FORMY ZAPŁATY

5.1. ERPharm Rafał Hechmann akceptuje następujące formy zapłaty za zamówiony towar:

(a) Przedpłata – przelewem przed dostawą towaru. Po skompletowaniu towaru, i zaksięgowaniu przedpłaty na rachunku bankowym ERPharm Rafał Hechmann , towar jest wysyłany przez ERPharm Rafał Hechmann . Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży zostaje wystawiony w dniu wysyłki towaru i dołączony do przesyłki,

(b) Opłata za pomocą platformy płatności przelew24.pl 

6. KOSZTY DOSTAWY

6.1. Dostawa zamówionego towarów odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

6.2. Koszt dostawy : 10 zł paczkomat, 14 zł kurier.

 

7.  DOKUMENTY SPRZEDAŻY

7.1. Do każdego zakupionego towaru dołączany będzie dowód zakupu, zgodnie z przepisami prawa, w postaci faktury VAT lub faktury VAT w wersji elektronicznej.

a) Akceptując regulamin,  nie sprzeciwiam się otrzymaniu  faktury w formie elektronicznej,

7.2. Jeżeli koszty dostawy towaru ponosi Klient, koszty dostawy są wyszczególnione na dokumencie sprzedaży.

7.3. Jeżeli Klient dokonał przedpłaty, a zamówienie nie jest jeszcze skompletowane, ERPharm Rafał Hechmann zobowiązany jest w ciągu 7 dni do wystawienia faktury dokumentującej otrzymanie przedpłaty.

7.4. Firma ERPharm Rafał Hechmann nie wystawia paragonów z kasy rejestrującej.

7.5. W przypadku zwrotów lub wymian towaru zakupionego na fakturę VAT wystawiana jest korekta do tego dokumentu.

 

8. GWARANCJA I RĘKOJMIA

8.1. ERPharm Rafał Hechmann udziela gwarancji jakości dla sprzedanego towaru na okres jednego roku.

Okres gwarancji liczy się od dnia dostarczenia towaru do Klienta. Po upływie terminu wskazanego w niniejszym punkcie, uprawnienia z gwarancji wygasają.

8.2. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym Klient, na skutek wady towaru nie mógł z towaru korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem.

8.3. ERPharm Rafał Hechmann jako gwarant ponosi odpowiedzialność za wadę fizyczną towaru wyłącznie, gdy wada powoduje niezdatność towaru do typowego, normalnego użytku oraz gdy wada powstała z przyczyny tkwiącej w towarze przed przejściem niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru u Klienta.

8.4. Jeżeli w okresie gwarancji ujawni się wada, która zostanie zgłoszona do ERPharm Rafał Hechmann , ERPharm Rafał Hechmann w ramach gwarancji zobowiązany jest do naprawienia szkody, poprzez naprawę towaru. Po dwukrotnej bezskutecznej naprawie tej samej wady towaru, Klient jest uprawniony do żądania wymiany towaru na wolny od wad.

8.5. Regulację prawną w zakresie udzielonej przez ERPharm Rafał Hechmann gwarancji określają wyłącznie przepisy pkt 8 i pkt 9 niniejszego Regulaminu, z wyłączeniem przepisów od art. 577 do art. 581 Kodeksu cywilnego.

8.6. W związku z udzieleniem gwarancji jakości, ERPharm Rafał Hechmann wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady towaru. Nie dotyczy to sprzedaży towaru na rzecz Konsumenta, o którym mowa w pkt 10.1. Regulaminu.

 

9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

9.1. Klient informuje o ujawnionej wadzie towarów na następujące numery / adresy:

tel. 511618324 / E-mail: sklep@pretasante.pl

Reklamację zgłoszoną telefonicznie Klient zobowiązany jest potwierdzić pisemnie.

9.2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest:

(a) wysłanie na adres mailowy : sklep@pretasante.pl faktury VAT za otrzymany produkt

(b) przesłanie zakupionego towaru do ERPharm Rafał Hechmann , przy czym towar przesyłany jest na koszt Klienta. Przesyłki wysyłane do ERPharm Rafał Hechmann za pobraniem nie będą przyjmowane przez ERPharm Rafał Hechmann

9.3. ERPharm Rafał Hechmann rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Termin ten może ulec przedłużeniu jedynie z przyczyn niezależnych od ERPharm Rafał Hechmann , o czym ERPharm Rafał Hechmann niezwłocznie poinformuje Klienta.

9.4. Klient przy odbiorze przesyłki z towarem zobowiązany jest do sprawdzenia jej zawartości. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji dotyczącej uszkodzeń powstałych podczas transportu jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej "protokołu uszkodzeń.

9.5. Uszkodzenia mechaniczne towaru powstałe podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności przesyłki, sporządzonego w chwili odbioru towaru, w obecności kuriera i za jego potwierdzeniem. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy odmówić jej przyjęcia oraz spisać odpowiedni protokół uszkodzenia. Zgodnie z prawem przewozowym odbiorca przesyłki, który zauważył jej uszkodzenie po odjeździe kuriera, może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej.

9.6. Zaniechanie przez Klienta obowiązków wymienionych w pkt 9 może stanowić podstawę do nie przyjęcia reklamacji Klienta lub jej negatywnego rozpatrzenia przez ERPharm Rafał Hechmann .

9.6.1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji ERPharm Rafał Hechmann dokonuje naprawy lub wymiany towaru, albo zwracana jest równowartość reklamowanego towaru. 

10. SPRZEDAŻ NA RZECZ KONSUMENTA

10.1. Konsumentem jest osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą.

10.2. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy i zwrotu zakupionego towaru, w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia towaru, bez konieczności podawania przyczyny odstąpienia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia mailową, pocztą, kurierem lub firmą spedycyjną przed jego upływem.

10.3. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia, z którego wynika wola Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Przykładowa treści oświadczenia: „Ja niżej podpisany [imię i nazwisko] niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży zawartej z firmą ERPharm Rafał Hechmann , przedmiotem której była [wymienić towar]”. Oświadczenie o odstąpieniu winno być podpisane przez Klienta.

10.4. Oświadczenie o odstąpieniu winno być złożone pisemnie i przesłane na adres: ERPharm Rafał Hechmann ul. Brzezina 14, Chudów 44-177 Paniówki.

10.5. Wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, Konsument winien dokonać zwrotu zakupionego towaru wraz z opakowaniem. Produkt nie może mieć żadnych śladów użytkowania.

10.6 Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli jej przedmiotem jest dostawa jednego z następujących towarów

a. Towar dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta;

b. Towar został zakupiony w dziale : Indywidualne projekty

c. Towar został zakupiony w dziale : Zaprojektuj fartuch

d. Towar wybrany jest objęty indywidualnym odszyciem

e. Towar został na życzenia klienta dopasowany do sylwetki klienta.

10.7 Towar dopasowany na życzenie klienta do sylwetki klienta nie podlega zwrotowi.

ERpharm Rafał Hechmann nie ponosi odpowiedzialności za źle dokonane pomiary sylwetki przez klienta i za źle przekazane dane w mailu.  Do podanych wymiarów przez klienta dodajemy od 4- 6 cm luzu konfekcyjnego.

10.8 Erpharm Rafał Hechmann gratis dopasowuje odzież dla osób wyższych niż 174cm i niższych niż 160 cm. Dopasowanie jest usługą dodatkową i wykonywane jest na życzenie klienta.

10.9 Osoby, które nie mają możliwości zwrotu zakupionego towaru proszone są o kontakt mailowy : sklep@pretasante.pl

10.10 Erpharm Rafał Hechmann nie ponosi opłat za wysyłkę zwracanego towaru. Erpharm Rafał Hechmann może pomóc w nadaniu przesyłki zwrotnej.

 

11. POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

11.1. ERPharm Rafał Hechmann zobowiązuje się do przechowywania i przetwarzania danych osobowych Klienta w zgodzie z przepisami prawa i przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.

11.2. ERPharm Rafał Hechmann zobowiązuje się do nie przekazywania danych osobowych osobom trzecim z wyjątkiem, gdy następuje to na żądanie organów władzy państwowej w sytuacji, gdy wymagają tego przepisy prawa.

11.3. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich aktualizacji w dowolnym momencie. Klient ma prawo do żądania usunięcia jego danych osobowych z bazy danych firmy ERPharm Rafał Hechmann .

11.4. W czasie korzystania ze SKLEPU, Klient może zostać poproszony o dobrowolne podanie niektórych danych osobowych poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza. Dane, mogą być niezbędne do prawidłowego działania SKLEPU.

 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem umieszczenia go na stronie internetowej www.pretasante.pl

12.2. ERPharm Rafał Hechmann zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień Regulaminu w dowolnym terminie. Ewentualne zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich ogłoszenia na stronie internetowej marki PRÊT À SANTÉ .

12.3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Informacje ogólne

Administratorem gromadzonych danych osobowych i eksploatacyjnych jest ERPharm Rafał Hechmann ul. Uniwersytecka 25 lok. 153 40-007 Katowice NIP: 6491986389

Zasady ochrony danych osobowych i eksploatacyjnych oraz ich przetwarzania obowiązujące w Sklepie www.pretasante.pl są zgodne z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z polityką prywatności. Dalsze użytkowanie strony oznacza, że użytkownik zna i akceptuje politykę prywatności ERPharm Rafał Hechmann i nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń.

II. Gromadzenie danych osobowych i eksploatacyjnych

Stronę internetową PRÊT À SANTÉ można przeglądać bez udostępniania danych osobowych. Dane eksploatacyjne przekazywane przy każdym wywołaniu strony przez Twoją przeglądarkę internetową, jak np. data, czas pobytu na stronie lub nr IP są rejestrowane wyłącznie anonimowo. Jako użytkownik Internetu pozostajesz przy tym anonimowy.

W razie złożenia zamówienia, ERPharm Rafał Hechmann przetwarza dane osobowe użytkowników w celu realizacji zamówienia złożonego w sklepie internetowym oraz w zależności do decyzji użytkownika wyrażonej przy składaniu zamówienia, także celach marketingowych. W każdej chwili użytkownik może odwołać pozwolenie na wykorzystanie, przetwarzanie i przekazywanie swoich danych osobowych dla celów marketingowych poprzez zgłoszenie sprzeciwu na adres siedziby lub e-mail: sklep@pretasante.pl z informacją w tytule maila: dane osobowe.

III. Udostępnianie danych osobowych i eksploatacyjnych

ERPharm Rafał Hechmann nie udostępnia danych osobowych użytkownika osobom trzecim, chyba że:

(a)            jest to konieczne w celu realizacji Zamówienia złożonego przez użytkownika w sklepie internetowym,

(b)           jest zobowiązany do udostępnienia danych osobowych użytkownika na mocy obowiązujących przepisów prawa.

IV. Bezpieczeństwo

ERPharm Rafał Hechmann stosuje odpowiednią politykę i procedury w zakresie zabezpieczenia danych osobowych i eksploatacyjnych przed nieuprawnioną utratą, niewłaściwym zastosowaniem, zmianą lub zniszczeniem.

V. Postanowienia końcowe

ERPharm Rafał Hechmann umożliwia użytkownikom przeglądanie, edytowanie oraz usuwanie własnych danych osobowych.

Jeśli macie Państwo pytania, komentarze lub zastrzeżenia dotyczące sposobu administrowania danymi osobowymi użytkowników, prosimy o kontakt na adres e-mail: sklep@pretasante.pl