Mój koszyk

Mini Cart

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Prêt à Santé firmy Evero Ewa Jarosiewicz

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze strony www.pretasante.pl i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Złożenie przez Klienta zamówienia na towar za pośrednictwem sklepu internetowego Prêt à Santé jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Sklep internetowy Prêt à Santé (zwany dalej „Sklepem”) jest prowadzony przez firmę Evero Ewa Jarosiewicz działającą pod adresem: ul. Podgórska 54, 34-300 Żywiec.
 3. Strona www.pretasante.pl służy do dokonywania zakupów towarów, znajdujących się w ofercie Prêt à Santé za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Do składania zamówień oraz dokonywania zakupów w Sklepie uprawnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.
 5. Oferta Sklepu obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Podstawowym warunkiem realizacji każdego zamówienia złożonego przez Klienta jest prawidłowe przejście przez poszczególne fazy składania zamówienia jak: wybór towaru, przekazanie danych adresowych, wybór sposobu płatności i dostawy oraz potwierdzenie zamówienia.
 7. Wszystkie ceny podawane są w polskich złotych. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena towaru nie uwzględnia kosztów dostawy. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 8. Sprzedawca Evero Ewa Jarosiewicz jest podmiotem zwolnionym z podatku od towarów i usług (dostawa towarów lub świadczenie usług na podstawie art. 113 ust. 1 [albo ust. 9] ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług [Dz.U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.]).
 9. Wszystkie pliki, teksty i zdjęcia lub elementy graficzne znajdujące się na stronie www.pretasante.pl (zwane dalej: „Materiałem”) są chronione prawami autorskimi i nie mogą być wykorzystywane przez Klienta w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej zgody Sklepu. W szczególności Klient nie jest uprawniony do: kopiowania lub powielania Materiału w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, tworzenia prac pochodnych lub podobnych na bazie Materiału, rozpowszechniania i/lub rozprowadzania Materiału, publicznego prezentowania Materiału, wykorzystywania Materiału w działalności gospodarczej, w tym do świadczenia wszelkiego rodzaju usług lub dla celów dostawy towarów.

WYMOGI TECHNICZNE

Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

 • urządzenie z dostępem do Internetu,
 • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza powyższymi wymogami, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

DEFINICJE

Konsument ​– osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedawca ​– osoba fizyczna p​rowadząca działalność gospodarczą jako firma Evero Ewa Jarosiewicz, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 5531269619, REGON: 382840050.

Klient ​– każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Przedsiębiorca ​​– osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

Sklep ​– sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.pretasante.pl.

Regulamin ​– niniejszy regulamin Sklepu.

Zamówienie ​–  oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia ze Sprzedawcą
Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów.

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konto – konto klienta w Sklepie, zawierające dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Formularz rejestracji ​– formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Produkt ​– dostępny w Sklepie towar lub usługa będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu oraz ustawienie hasła do logowania.
 2. Podczas zakładania konta niezbędne jest zapoznanie się z regulaminem oraz zaakceptowanie polityki prywatności.
 3. Założenie Konta w Sklepie jest dobrowolne i darmowe.
 4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres Sprzedawcy.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
  • zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji,
  • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”​,
  • jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
  • kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” oraz wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i opłacić zamówienie.
 2. Zamówienie należy opłacić w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku braku płatności w tym terminie, Zamówienie zostanie anulowane.
 3. Klient po złożeniu Zamówienia zostanie poinformowany o jego przyjęciu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę, dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży towaru pomiędzy Klientem a firmą Evero Ewa Jarosiewicz
 5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 15:00, w soboty i niedziele oraz w święta będą rozpatrywane w najbliższym dniu roboczym.

METODY PŁATNOŚCI I DOSTAWY

 1. Evero Ewa Jarosiewicz akceptuje następujące formy płatności:
  • przedpłata przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  • płatność elektroniczna za pośrednictwem platformy przelewy24.pl.
 2. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy oraz skompletowaniu Zamówienia, towar wysyłany jest przez Evero Ewa Jarosiewicz za pośrednictwem wybranego dostawcy.
 3. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:
  • za pośrednictwem firmy kurierskiej,
  • przesyłka do paczkomatu InPost.
 4. Koszty dostawy: 12 zł paczkomat, 15,50 zł kurier.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Realizacją Zamówień zajmuje się Dział Sprzedaży Evero Ewa Jarosiewicz, ul. Podgórska 54, 34-300 Żywiec.
 2. Klient otrzymuje mailowo informacje o kolejnych zmianach statusu zamówienia. Etapy zamówienia:
  • oczekuje na potwierdzenie,
  • przygotowanie w toku (zamówienie przekazane do realizacji),
  • odzież gotowa do wysyłki (zamówienie skompletowane, produkt odszyty i gotowy do nadania).
 3. Produkty zamówione na stronie www.pretasante.pl dostarczane sa przez Evero Ewa Jarosiewicz za pośrednictwem wybranego przez Klienta przewoźnika zgodnie z danymi zawartymi w potwierdzonym Zamówieniu.
 4. Jeżeli w celu realizacji zamówienia pojawi się konieczność uzyskania dodatkowych informacji, wówczas Evero Ewa Jarosiewicz zastrzega sobie prawo do telefonicznego kontaktu z Klientem pod numerem, który został podany w trakcie składania zamówienia. Numer ten może także posłużyć kurierowi do kontaktu z Klientem w przypadku trudności w dostarczeniu przesyłki z towarem.
 5. W przypadku braku któregoś z zamówionych produktów, na wniosek lub za zgodą Klienta, możliwa jest częściowa realizacja Zamówienia. W tej sytuacji Evero Ewa Jarosiewicz może skontaktować się z Klientem telefonicznie lub mailowo w celu zaproponowania zamiennika brakującego towaru.
 6. W przypadku niezgodności dostarczonego produktu ze złożonym Zamówieniem, Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedawcę.
 7. Klient ma prawo do modyfikacji Zamówienia składanego w sklepie online do momentu, gdy Zamówienie nie zostało jeszcze przekazane do realizacji (status: przygotowanie w toku). W tym celu należy skontaktować się z Działem Sprzedaży Evero Ewa Jarosiewicz telefonicznie pod nr. 692 550 196 lub wysyłając e-mail na adres oraz przedstawić dane, które mają ulec zmianie. Po ich potwierdzeniu Klient może dokonać zmiany Zamówienia. Od chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji, Klient nie może modyfikować Zamówienia (nie dotyczy zmian danych adresowych czy zmiany sposobu dostawy). 

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie złożone przez Klienta zostanie potwierdzone i przyjęte do realizacji (status: przygotowanie w toku) przez Evero Ewa Jarosiewicz niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 4 dni od dnia złożenia zamówienia. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia lub wystąpieniu opóźnienia, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta mailowo lub telefonicznie.
 2. Jeżeli zamówione towary znajdują się w magazynie, wówczas są one wysyłane do Klienta w terminie od 1 do 5 dni roboczych, licząc od dnia potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.
 3. W przypadku Zamówień indywidualnych (złożonych poprzez Zakładkę „Zaprojektuj fartuch”), czas realizacji obejmuje przygotowanie i uszycie produktu od podstaw i wynosi 10-15 dni roboczych.
 4. Zamówienie wysyłane jest po skompletowaniu całości towaru. Zamówienie może być realizowane w częściach wyłącznie na prośbę Klienta. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówień z przyczyn losowych, jak również prawo do odmowy realizacji zamówienia z przyczyn od niego niezależnych.

DOKUMENTY SPRZEDAŻY

 1. Do każdego zakupionego towaru dołączony będzie dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury bez VAT (o konieczności wystawienia faktury należy poinformować podczas składania zamówienia; po wydrukowaniu paragonu nie będzie możliwe wystwienie faktury). Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży zostaje wystawiony w dniu wysyłki towaru i dołączony do przesyłki bądź przesłany w formie elektronicznej na adres e-mail Klienta podany przy składaniu zamówienia.
 2. W przypadku zwrotów zakupionych produktów, wystawiana jest faktura korygująca.

GWARANCJA

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad. Evero Ewa Jarosiewicz udziela gwarancji jakości dla sprzedanego towaru na okres jednego roku. Okres gwarancji liczy się od dnia dostarczenia towaru do Klienta. Po upływie terminu wskazanego w niniejszym punkcie, uprawnienia z gwarancji wygasają.
 2. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym Klient, na skutek wady towaru nie mógł z towaru korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem.
 3. Evero Ewa Jarosiewicz jako gwarant ponosi odpowiedzialność za wadę fizyczną towaru wyłącznie, gdy wada powoduje niezdatność towaru do typowego, normalnego użytku oraz gdy wada powstała z przyczyny tkwiącej w towarze przed przejściem niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru u Klienta.
 4. Jeżeli w okresie gwarancji ujawni się wada, która zostanie zgłoszona do Sprzedawcy, Evero Ewa Jarosiewicz w ramach gwarancji zobowiązany jest do naprawienia szkody, poprzez naprawę towaru. Po dwukrotnej bezskutecznej naprawie tej samej wady towaru, Klient jest uprawniony do żądania wymiany towaru na wolny od wad.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji.
 2. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. Reklamację zgłoszoną telefonicznie Klient zobowiązany jest potwierdzić pisemnie.
 3. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 4. Korzystając z rękojmi Kupujący może na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  • przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy,
  • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  • żądać usunięcia wady.
 5. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres Evero Ewa Jarosiewicz, ul. Podgórska 54, 34-300 Żywiec.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Klient przy odbiorze przesyłki z towarem zobowiązany jest do sprawdzenia jej zawartości. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji dotyczącej uszkodzeń powstałych podczas transportu jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej protokołu uszkodzeń.
 8. Uszkodzenia mechaniczne towaru powstałe podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności przesyłki, sporządzonego w chwili odbioru towaru, w obecności kuriera i za jego potwierdzeniem. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy odmówić jej przyjęcia oraz spisać odpowiedni protokół uszkodzenia. Zgodnie z prawem przewozowym odbiorca przesyłki, który zauważył jej uszkodzenie po odjeździe kuriera, może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej.
 9. Zaniechanie przez Klienta obowiązków wymienionych w pkt. 8 może stanowić podstawę do odrzucenia reklamacji Klienta lub jej negatywnego rozpatrzenia przez Evero Ewa Jarosiewicz.
 10. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Evero Ewa Jarosiewicz dokonuje naprawy lub wymiany towaru albo zwracana jest równowartość reklamowanego towaru.

SPRZEDAŻ NA RZECZ KONSUMENTA I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsumentem jest osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą.
 2. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość i zwrotu zakupionego towaru, w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia towaru, bez konieczności podawania przyczyny odstąpienia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia drogą mailową, pocztą, kurierem lub firmą spedycyjną przed jego upływem.
 3. Odstąpienie od Umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia, z którego wynika wola Konsumenta o odstąpieniu od Umowy. Przykładowa treść oświadczenia: „Ja niżej podpisany [imię i nazwisko] niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży zawartej z firmą Evero Ewa Jarosiewicz, przedmiotem której była/był [wymienić towar]”. Oświadczenie o odstąpieniu winno być podpisane przez Klienta.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość winno być złożone pisemnie (można skorzystać z gotowego formularza) i przesłane na adres: Evero Ewa Jarosiewicz, ul. Podgórska 54, 34-300 Żywiec.
 5. Wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy, Konsument winien dokonać zwrotu zakupionego towaru wraz z opakowaniem. Produkt nie może mieć żadnych śladów użytkowania.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 8. W przypadku odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy.
 9. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie.
 10. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli jej przedmiotem jest dostawa jednego z następujących Produktów:
  • towar zakupiony w dziale: Zaprojektuj fartuch,
  • towar dostosowany do indywidualnych potrzeb Klienta,
  • towar zmodyfikowany na życzenie Klienta.
 11. Produkty szyte na indywidualne Zamówienie według wytycznych Klienta (objęte indywidualnym dopasowaniem) NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za źle dokonane pomiary sylwetki przez Klienta i za złe dane przekazane w mailu. Do wymiarów podanych przez Klienta dodajemy od 2-6 cm luzu konfekcyjnego.
 12. Evero Ewa Jarosiewicz gratis dopasowuje odzież dla osób wyższych niż 174 cm i niższych niż 160 cm. Dopasowanie jest usługą dodatkową i wykonywane jest na życzenie Klienta.
 13. Osoby, które nie mają możliwości zwrotu zakupionego towaru, proszone są o kontakt mailowy: biuro@pretasante.pl.
 14. W przypadku zwrotu towaru w ramach odstąpienia od Umowy, koszt wysyłki ponosi Kupujący.

DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

 1. Evero Ewa Jarosiewicz zobowiązuje się do przechowywania i przetwarzania danych osobowych Klienta w zgodzie z przepisami prawa i przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie Umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do nieprzekazywania danych osobowych osobom trzecim z wyjątkiem, gdy następuje to na żądanie organów władzy państwowej w sytuacji, gdy wymagają tego przepisy prawa.
 3. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego gromadzone są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 4. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich aktualizacji w dowolnym momencie. Klient ma prawo do żądania usunięcia jego danych osobowych z bazy danych firmy Evero Ewa Jarosiewicz.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera Polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia go na stronie internetowej www.pretasante.pl
 2. Evero Ewa Jarosiewicz zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień Regulaminu w dowolnym terminie. Ewentualne zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich ogłoszenia na stronie internetowej marki Prêt à Santé.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.